Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti stavebnictví

Vodohospodářské stavby a vedení inženýrských sítí

Kanalizace dešťové i splaškové, tlaková i gravitační kanalizace, vodovody, rozvody pitné a užitkové vody, plynovody, teplovody, ostatní média, vodohospodářské objekty, retenční potrubí, drenáže a vsakovací objekty, shybky pod vodními toky, přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, vodojemy, příprava území, zasíťování pozemků developerský projektů - kompletní přípravu území (vytvoření infrastruktury) pro další výstavbu, jednotlivé přípojky ke stávajícím objektům, komunikace, chodníky.

Průzkum, příprava, zajištění financování, projekční činnost, výstavba a uvedení do provozu

Široký rozsah našich činností a technologií nám dovoluje realizovat a projektovat rozsáhlý obor vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Jsme schopni jednotlivé fáze výstavby či záměru odborně posoudit z hlediska proveditelnosti či kvality a rozsahu kapacit jednotlivých sítí, zrealizovat opravy a rekonstrukce včetně projektování, vlastní výstavbu až po zajištění potřebné součinnosti obecních i státních institucí, vlastníků sítí a správců komunikací. Zajišťujeme i kolaudace a zkušební provoz.

Umíme si poradit se všemi možnými materiály v libovolných dimenzích. Provádíme výstavbu kanalizací velkých průměrů, v hlubokých výkopech a s náročným pažením. Součástí našich dodávek jsou i zděné páteřní stoky, spojné i oddělovací komory či velká spadiště.

S našimi pracovníky Vám zrealizujeme i sítě pro ostatní média, jako jsou teplovody, ocelové potrubí pro dopravu chemikálií, požární systémy, potrubí se stlačeným vzduchem, potrubí pro technické plyny, atd.

Završením staveb inženýrských sítí je obnova povrchů. Realizujeme opravy i nové projekty městských a obecních komunikací, chodníků, obslužných silnic, parkovišť, zpevněných ploch.

odborně zajistíme zejména:

 • posouzení lokality a úvodní návrh řešení
 • projektové práce, případně posouzení projektu a návrh optimalizací a úspor
 • skrývku a nakládání s ornicí
 • hrubé terénní úpravy a zemní práce
 • výstavbu všech trubních sítí
 • odvodnění území včetně objektů pro retenci
 • veřejné osvětlení
 • elektrické rozvody a objekty NN i VN
 • telekomunikační sítě a objekty
 • chodníky, parkoviště a zpevněné plochy
 • komunikace a křižovatky
 • sadové úpravy
 • sanaci staré ekologické zátěže
 • ekologickou likvidaci.
Hlavní obrázek služby - Vodohospodářské stavby a vedení inženýrských sítí