Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti stavebnictví

Pozemní a inženýrské stavby

Novostavby a rekonstrukce bytových a rodinných domů, objektů občanského vybavení, objektů vzdělávacích zařízení a sportovního vyžití, správních a administrativních objektů, výstavbu průmyslových zón, rekonstrukce a novostavby výrobních a skladových areálů, průmyslové stavby, stavby v oboru dopravní infrastruktury, generální dodávky staveb, stavebně-řemeslné práce, montážní práce

Generální dodávky staveb

Jedná se o stavby administrativní a technologické, realizované jako komplexní dodávky včetně příslušných technologických souborů. Obytné a rodinné domy, obytné půdní nástavby a vestavby stávajících objektů, ale i zateplování rodinných a bytových domů včetně případně souvisejících výměn okenních a dveřních otvorů. Práce realizované na historických objektech za aktivní spolupráce s orgány památkové péče.

Stavebně-řemeslné práce

Tento typ činnosti vhodně doplňuje náš stavebně-montážní směr o realizace různých výše uvedených dodávek na klíč. Jedná se o dodání a provádění samostatných jednotlivých etap výstavby HSV i PSV prací. Jedná se např. o realizace železobetonových monolitických konstrukcí, základových a ztužujících konstrukcí, veškeré zednické práce, atd.

Inženýrské průmyslové stavby

V oblasti inženýrských staveb a rekonstrukcí průmyslového charakteru realizujeme dopravní stavby, což zahrnuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících silničních komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch, úpravy vodních toků, výstavbu opěrných zdí a přilehlých silničních objektů, jako jsou mostky, propustky. Výstavbu čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodojemů a nádrží, stavby protipovodňových opatření, rekonstrukce výrobních objektů, provedení demoličních prací.

Speciální práce

Mezi speciální produkty, kterými se naše společnost zabývá, patří mimo jiné stavby vysokopevnostního oplocení a sanace betonových konstrukcí. Dle potřeb zákazníka provádíme injektáže proti vlhkosti, injektáž zdiva, betonu a dalších průmyslových materiálů. Další speciální činností je sanace a dekontaminace zemin, včetně průzkumu zasažených lokalit, manipulace a přepravy kontaminovaných materiálů a laboratorních analýz. Jedná se o zahlazení následků hornické činnosti a odstranění starých ekologických zátěží vzniklých průmyslovými provozy, se zpětným začleněním prostoru do mikroregionu krajiny.

Hlavní obrázek služby - Pozemní a inženýrské stavby