Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti projektování

Vodohospodářské stavby

Inženýrské sítě – vodovody a kanalizace

 • Vodovodní řady a přípojky
 • Kanalizační řady a přípojky – kanalizace splašková a dešťová
  • zasíťování obcí
  • napojení nových lokalit, obytných zón, areálů
  • rekonstrukce stávajících sítí
  • vytvoření oddílné kanalizační soustavy (oddělení splaškové a dešťové kanalizace) namísto stávající jednotné soustavy
  • kanalizace gravitační, tlaková
 • Čistírny odpadních vod (ČOV) – projektování nových ČOV, modernizace a intenzifikace stávajících ČOV
 • Přečerpávací stanice odpadních vod

Inženýrská činnost

 • komplexní služby projektové přípravy pro dílčí stupně projektové dokumentace (pro územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace)
 • technický a autorský dozor na stavbě
 • možnost domluvy postupné platby ceny za vyhotovení projektové dokumentace („splátkový kalendář“)
 • zajistíme zpracování žádosti o dotaci na stavbu projektovaného díla
Hlavní obrázek služby - Vodohospodářské stavby