Politika IMS

Firma ENERGON Dobříš s.r.o. je spolehlivým partnerem v těchto oborech:

 • Provádění pozemních staveb, včetně jejich rekonstrukcí, změn a odstraňování
 • Projektování ve výstavbě
 • Projektování, výstavba, montáž, opravy a údržba elektrických zařízení
 • Geodetické práce
 • Práce prováděné hornickým způsobem
 • Geologické práce
 • Podnikání s nebezpečnými odpady

Snažíme se porozumět potřebám našich zákazníků, abychom mohli úspěšně plnit jejich požadavky. Našim cílem je všestranně spokojený zákazník, který se rád a s důvěrou vrací s novými zakázkami a doporučí nás svým partnerům. Snažíme se, aby dopady našich činnosti na životní prostředí byly minimální a aby byly dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Abychom toho dosáhli, zavazujeme se k:

 • využívání moderních technologií
 • rozvíjení kvalifikace pracovníků
 • neustálému zlepšování našich činností, produktů a systému řízení jakosti, enviromentu a bezpečnosti práce
 • plnění právních a ostatních požadavků, ke kterým se společnost zavázala
 • předcházení znečišťování životního prostředí
 • zajištění zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, prevenci úrazů a nemoci z povolání
 • neustálé vyhledávání rizik a příležitostí a stanovování opatření pro řešení těchto rizik
 • začleňování všech subjektů, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost, do systému managementu a aktivně s nimi spolupracovat.
 • aktivně řešit s pracovníky všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce na pracovištích a zajistit jejich spoluúčast na rozhodování o důležitých aspektech bezpečné práce.

Tato politika tvoří nedílnou součást naší firemní kultury a její naplnění je věcí každého z nás.

Vyberte si z oblastí působnosti naší společnosti: